Specjalizacje

Sprawy cywilne

Kancelaria specjalizuje się w m.in. w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu: szkód osobowych, szkód rzeczowych, szkód związanych z ustanowieniem służebności przesyłu; niewykonania lub nienależytego wykonania umów (sprawy o zapłatę);  ochrony własności, zasiedzenia nieruchomości i służebności; stwierdzenia nabycia spadku na podstawie testamentu; działu spadku; zachowku.